• Gratis verzending
  Geen verborgen kosten Bij alle producten is de standaardverzending gratis!
 • incl. basis bestandscontrole
  Voor de beste drukresultaten Je drukbestanden worden na het uploaden altijd gratis gecontroleerd op drukbaarheid! Je  krijgt onmiddellijk feedback als er optimalisaties nodig zijn.
 • Onafhankelijke kopersbescherming
  Gecontroleerd en gecertificeerd sinds 2017 Onze webshop wordt regelmatig door een onafhankelijke instantie gecontroleerd en draagt sinds 2017 het keurmerk Trusted Shops.

  Bovendien kun je gebruikmaken van de uitgebreide kopersbescherming van Trusted Shops en aankopen tot €2.500 veiligstellen.
 • Op rekening kopen
  Eenvoudig per rekening betalen Bedrijven, overheden en verenigingen betalen bij ons gemakkelijk per rekening.
  • Geen kosten
  • Geen vertragingen
  • Geen omwegen
  Wij produceren onmiddellijk na ontvangst van je gegevens - je betaalt pas na ontvangst van je goederen.
 • Persoonlijk deskundig advies
  Vriendelijk en vakbekwaam Wij helpen je graag!
  • Productadvies
  • Ondersteuning bij de creatie van jouw drukbestanden
  • Ordermanagement
  Onze bekwame drukexperts staan je van ma t/m vr van 9.00 - 18.00 uur op 085 20 85 800 met raad en daad terzijde.
FR
Verkoop-, leverings en betalingsvoorwaarden van SAXOPRINT GmbH
Artikel 1 - Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden
 1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen SAXOPRINT GMBH en haar cliënten. De toepassing van de algemene voorwaarden van de cliënten en van de leveranciers van SAXOPRINT GMBH is uitdrukkelijk uitgesloten. Alle afwijkingen van de voorwaarden van SAXOPRINT GMBH zijn slechts van toepassing indien SAXOPRINT GMBH deze voorafgaandelijk en schriftelijk aanvaard heeft.
 2. De gedeeltelijke of totale nietigverklaring of afwezigheid van gevolgen van een of meerdere bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, op gelijk welk moment, tasten de geldigheid en de toepasselijkheid van onderhavige voorwaarden voor het overige niet aan.
 3. Alle afwijkende bepalingen of bedingen van onderhavige algemene voorwaarden binden SAXOPRINT GMBH enkel en alleen als SAXOPRINT GMBH deze schriftelijk heeft onderschreven.

Artikel 2 - Voorwaarden
 1. Alle aanbiedingen en promoties zijn vrijblijvend of onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier van de cliënt, en onder alle aangegeven prijzen wordt verstaan de nettoprijzen met uitsluiting van alle mogelijke belastingen en zonder korting, tenzij anders bedongen is.
 2. Indien de opdrachtgever van een bestelling in een land van bestemming laat leveren, waarin de opdrachtgever omzetbelastingtechnisch niet geregistreerd is en als gevolg daarvan over geen geldig btw-nummer van het land van bestemming beschikt, zal SAXOPRINT de omzetbelasting van het land van bestemming op de rekening vermelden.
 3. Indien het buitenlandse fiscale identificatienummer (BTW-nummer) van de opdrachtgever ook na een bevestigingsaanvraag bij de Belastingdienst niet gevalideerd kan worden, dan wordt de opdracht ook bij een grensoverschrijdende levering met de verplichting tot afdracht van BTW afgerekend. Het risico van de niet-validatie van het buitenlandse BTW-nummer draagt de opdrachtgever, voor zover dit op omstandigheden berust die buiten de verantwoordelijkheid van Saxoprint vallen.
 4. Alle prijzen, omschrijvingen en gedetailleerde opgaven die door SAXOPRINT GMBH in haar uitgegeven en gepubliceerde marketinginstrumenten worden vermeld, zijn onder uitdrukkelijk voorbehoud van zet-en drukfouten. De prijzen die aan de cliënt worden aangerekend, zijn deze die geldig zijn op het moment dat de overeenkomst wordt gesloten.
 5. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke bestelling- van welke aard ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de cliënt- die meerkosten veroorzaken in vergelijking tot de oorspronkelijke prijsopgave, zullen voor het verschuldigde bedrag aangerekend worden aan de cliënt. Daarentegen, alle wijzigingen die een vermindering van de kosten met zich mee zou brengen, zullen aanleiding geven tot een vermindering van het oorspronkelijk te betalen bedrag onder voorbehoud van de kosten verbonden aan de wijziging van de bestelling. Alle door cliënt gewenste wijzigingen in de uitvoering van de bestelling na de aanvang hiervan, dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht te worden van SAXOPRINT GMBH. Indien de gewenste wijzigingen mondeling of telefonisch werden doorgevoerd, dan zijn de kosten en risico’s verbonden aan de uitvoering van deze wijzigingen ten laste van de cliënt.
 6. De wijzigingen die aan een geplaatste bestelling worden doorgevoerd, kunnen een verlenging van de oorspronkelijke leveringstermijn met SAXOPRINT GMBH met zich meebrengen.
 7. SAXOPRINT GMBH behoudt zich het soeverein recht voor om elke bestelling te weigeren.

Artikel 3 - Overeenkomst
 1. Behoudens voor wat hierna volgt, zal de overeenkomst met SAXOPRINT GMBH pas tot stand komen, nadat zij de bestelling schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. De bevestiging van de bestelling veronderstelt de juiste en volledige weergave van de overeenkomst.
 2. Voor de leveringen die door hun aard of hun omvang, geen voorwerp uitmaken van een bestelling en/of een overeenkomst, zal de factuur ambtshalve als overeenkomst worden beschouwd.
 3. In geval van een elektronische totstandkoming van de overeenkomst, is de cliënt, desgevallend, zelf verantwoordelijk voor het opslaan en het afdrukken van de algemene voorwaarden, van de overeenkomst alsook voor de toegankelijkheid van de opgeslagen versie.
 4. De elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen de dag van de verzending ervan. Indien de communicatie niet ontvangen wordt omwille van problemen aan de elektronische postbus van de cliënt, dan draagt de cliënt daar uitsluitend het risico van. SAXOPRINT GMBH is niet gehouden om een ontvangstbevestiging te sturen voor alle communicatie die zij ontvangt.
 5. Elke overeenkomst kan slechts worden aangegaan met SAXOPRINT GMBH onder de voorwaarde dat de cliënt, gedurende de looptijd van de overeenkomst en volgens de uitsluitende beoordeling van SAXOPRINT GMBH, over voldoende kredietwaardigheid beschikt om de overeenkomst na te komen. De cliënt dient, op eenvoudig verzoek van SAXOPRINT GMBH, zijn kredietwaardigheid aan te tonen.
 6. De opdrachtgever bevestigt dat de verzonden afdrukgegevens geen persoonsgegevens bevatten in de zin van art. 4 lid 1 van het AVG. Indien de klant tot de conclusie komt dat het sluiten van een orderverwerkingscontract volgens art. 28 lid 3 van het AVG noodzakelijk is, neemt de klant voorafgaand aan het afsluiten van het contract contact op met SAXOPRINT om een dergelijk contract te sluiten.
 7. Zowel tijdens als na het sluiten van de overeenkomst, en zelfs alvorens SAXOPRINT GMBH haar verplichtingen uitvoert, is SAXOPRINT GMBH gerechtigd om te eisen dat de cliënt een zekerheid stelt tot het nakomen van zowel de betaling als de uitvoering van zijn andere verplichtingen.
 8. Indien zij het nodig of wenselijk acht, mag SAXOPRINT GMBH met het oog op de juiste uitvoering van de overeenkomst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst waarvan de kosten aan de cliënt zullen worden doorgerekend in overeenstemming met de geleverde prijsopgaven. In de mate van het mogelijke en/of zo nodig, zal SAXOPRINT GMBH hieromtrent overleg plegen met de cliënt.

Artikel 4 - Bedenkingstermijn en het herroepingsrecht
 1. In geval van een verkoop op afstand heeft de consument het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 2. De cliënt heeft altijd de plicht om, ten laatste binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van zijn herroepingsrecht, gevolg te geven aan de uitvoering van dit recht. De cliënt heeft altijd de plicht om aan te tonen dat hij het goed heeft teruggezonden op straffe van de integrale betaling van de prijs.
 3. De cliënt draagt alle risico’s die verbonden zijn aan de terugzending, hier inbegrepen de risico’s verbonden aan het transport of de risico’s die voorvloeien uit gevallen van overmacht.
 4. Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken, moet u ons

  SAXOPRINT GmbH
  Enderstr. 92 c
  01277 Dresden, Duitsland
  Telefoon: 078 486 999, E-Mail: klantenservice@saxoprint.be

  door middel van een eenduidige verklaring (bijv. per post verzonden brief, fax of e-mail) informeren over uw besluit, dat u de overeenkomst wenst te herroepen. Daarvoor kunt u het bijgevoegde voorbeeld van het herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet verplicht.
   
 5. Gevolgen van de herroeping : Indien u de overeenkomst door middel van uw herroepingsrecht opzegt, zijn wij verplicht, alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten omdat u voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden, voordelige standaardlevering hebt gekozen), onmiddellijk echter uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag terug te betalen, dat wij de mededeling dat u de overeenkomst annuleert, bij ons is binnengekomen. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Bij deze wijze van terugbetaling zullen in geen geval bankkosten bij u in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, totdat wij de goederen weer van u hebben ontvangen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk welk tijdstip zich het eerste voordoet. U moet de goederen onmiddellijk, echter uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van de overeenkomst hebt geïnformeerd, terug sturen naar of inleveren bij SAXOPRINT GmbH, Enderstraße 92c, 01277 Dresden, Duitsland. De termijn geldt als aangehouden, wanneer u de goederen voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen hebt geretourneerd. De kosten voor terugzending van de goederen zijn voor uw rekening. U bent alleen verantwoordelijk voor een eventueel waardeverlies, indien dit waardeverlies het gevolg is van onnodige handelingen in verband met de controle van de gesteldheid, eigenschappen en werking van de goederen.
 6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor overeenkomsten op afstand - d.w.z. over de levering van goederen, die niet vooraf geproduceerd zijn en waarbij voor de productie een individuele keuze of bepaling door de consument maatgevend is of die specifiek op de persoonlijke behoeften van de consument zijn afgestemd. Indien het vervaardigen van het drukwerk via de internetpagina van SAXOPRINT exact volgens specificatie van de klant wordt uitgevoerd, is het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing. Er is geen sprake van een contractueel herroepingsrecht.
 7. De uitoefening van het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende overeenkomsten:
  • overeenkomsten voor de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument of op duidelijk geïndividualiseerde wijze zijn vervaardigd
  • overeenkomsten voor de levering van goederen die kunnen bederven of snel kunnen vervallen;
  • overeenkomsten betreffende de levering van goederen die na levering door de consument zijn verzegeld en die om redenen van hygiëne of bescherming van de gezondheid niet kunnen worden teruggezonden
  • overeenkomsten betreffende de levering van audio- of video-opnamen of computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de consument na levering is verbroken.
  In het geval dat de gedrukte producten via de SAXOPRINT-website worden gemaakt volgens de specificaties van de consument, is er geen wettelijk herroepingsrecht van toepassing. Een contractueel herroepingsrecht wordt niet verleend.

Artikel 5 - Proefdrukken, drukbestanden en controleplicht
 1. De cliënt ontvangt enkel een proefdruk of een verbetering indien hij dit uitdrukkelijk vraagt. Elke proefdruk of revisie wordt in rekening gebracht.
 2. SAXOPRINT GMBH is niet verantwoordelijk voor de fouten begaan door of namens de cliënt die deze fouten niet heeft gemeld tijdens de voorafdrukken van de proefdruk. SAXOPRINT GMBH zal tevens niet gehouden zijn voor de verplaatsing van de inkt of voor vlekken volgende op het drogen indien er niet voldoende tijd was gegeven.
 3. SAXOPRINT heeft als onderneming het standpunt om zich in elk opzicht neutraal op te stellen. Drukopdrachten met de optie sponsoring zijn daarom niet mogelijk voor politieke, religieuze/ wereldbeschouwelijke, racistische, mens-/geslachtsverachtende, geweld verheerlijkende of vergelijkbare beweegredenen. SAXOPRINT behoudt zich het recht voor om dergelijke drukopdrachten overeenkomstig om te zetten of conform II. 5. af te wijzen resp. op te zeggen.

Artikel 6 - Leveringstermijn
 1. De door SAXOPRINT GMBH opgegeven leveringstermijnen zijn zuiver ten informatieve titel en verbinden SAXOPRINT GMBH niet tenzij er tussen partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Behoudens tegenbericht, begint de leveringstermijn te lopen de dag waarop de overeenkomst werd gesloten.
 2. De overschrijding van de leveringstermijn kan nooit of te nimmer een grond tot ontbinding van de overeenkomst vormen, tenzij de cliënt - na het verstrijken van de oorspronkelijke termijn en na SAXOPRINT GMBH een redelijke aanvullende termijn te hebben gegeven van minstens 30 dagen in geval van aankoop van goederen door de cliënt en minstens 60 dagen in geval van projectielveringen - nog altijd geen bestelling ontvangen heeft.
 3. Indien SAXOPRINT GMBH niet aan haar leveringsplicht kan voldoen ingevolge (tijdelijke) overmacht, dan kan dit nooit ofte nimmer tot gevolg hebben dat de overeenkomst wordt ontbonden behoudens uitdrukkelijk akkoord van SAXOPRINT GMBH.

Artikel 7 - Levering
 1. Levering vindt uitsluitend plaats in België.
 2. Het tijdstip van de levering heeft plaats op het ogenblik dat de goederen het gebouw van de onderneming of de magazijnen van SAXOPRINT GMBH verlaten of, na mededeling aan de cliënt op het moment dat de goederen beschikbaar zijn om afgehaald te worden.
 3. SAXOPRINT GMBH is gehouden om de overeengekomen hoeveelheid goederen te leveren waarbij geringe verschillen (maximaal 10 %) zowel positief als negatief zijn toegestaan. Dit geldt ook indien als service voor een splitsing van de levering werd gekozen. Deze verschillen worden geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
  De geleverde hoeveelheid wordt in rekening gebracht. Bij leveringen van drukwerk op speciaal papier van minder 1.000 kg wordt dit percentage verhoogd tot 20%, in alle andere gevallen tot 15%. Daarvan uitgezonderd zijn leveringen aan consumenten.
 4. De cliënt is gehouden om de levering binnen de overeengekomen termijn in ontvangst te nemen. Bij gebreke hieraan, is SAXOPRINT GMBH gerechtigd om volgens haar soevereine keuze, ofwel de cliënt op zijn kosten te verplichten de goederen in ontvangst te nemen, ofwel de goederen te stockeren op kosten van de cliënt, ofwel de goederen te vernietigen of te laten vernietigen op kosten van de cliënt. Al deze kosten brengen van rechtswege verwijlinteresten aan een interestvoet van 9% per jaar met zich mee.
 5. In alle omstandigheden, reizen het materiaal en toebehoren van de cliënt alsook de bestelde goederen uitsluitend voor rekening en risico van de cliënt ook wanneer het francoverzendingen of retourzendingen.
 6. De cliënt is verplicht om zowel de inhoud als de verpakking van de goederen na te kijken om eventuele gebrekken of schade te signaleren zodra deze geleverd zijn of zodra SAXOPRINT GMBH hem heeft bericht dat de goederen ter beschikking staan voor hem. De cliënt is eveneens verplicht om SAXOPRINT GMBH onverwijld op de hoogte te brengen van alle eventuele gebreken.
 7. SAXOPRINT GMBH mag in verscheidene keren leveren waarbij elke levering afzonderlijk wordt gefactureerd. De cliënt is verplicht te betalen overeenkomstig artikel 8 van onderhavige voorwaarden.

Artikel 8 - Zekerheden en overdracht van de risico’s
 1. Indien er werd overeengekomen om aan huis te leveren, dan zullen de transportkosten door SAXOPRINT GMBH aan de cliënt worden gefactureerd.
 2. SAXOPRINT GMBH kan - ten alle tijde en alvorens te leveren- van de cliënt eisen dat hij een bankgarantie of een andere zekerheid stelt ten einde alle opeisbare schuldvorderingen van SAXOPRINT GMBH te waarborgen met betrekking tot vorige leveringen, leveringen in uitvoering of toekomstige leveringen alsook met betrekking tot nog niet-opeisbare schuldvorderingen met betrekking tot alle leveringen. Indien SAXOPRINT GMBH deze gevorderde betalingen of zekerheden niet ontvangt, is zij gerechtigd om de leveringen op te schorten. Indien de cliënt, na aanmaning, nog altijd in gebreke blijft om het nodige te doen, dan kan SAXOPRINT GMBH de overeenkomst ontbinden middels een eenvoudige verklaring voor alle nog niet uitgevoerde leveringen, onverminderd haar recht op schadevergoedingen.
 3. Het risico van de goederen wordt uiterlijk overgedragen op het ogenblik van de levering van de goederen aan de cliënt. Dit zal ook zo zijn wanneer de goederen in verscheidene keren worden geleverd. SAXOPRINT GMBH is gerechtigd om de kosten verbonden aan verzekering van de goederen tegen diefstal, breuk, transport, brand en alle andere verzekerde risico’s aan de cliënt te factureren.
 4. SAXOPRINT GMBH is niet aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door haarzelf, door derden of door andere goederen voor zover de schade niet toerekenbaar is aan haar fout.

Artikel 9 - Betaling
 1. Alle betalingen aan SAXOPRINT GMBH dienen te worden verricht, zonder korting of verrekening, binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Elke vroegere tolerantie omtrent de betalingstermijn kan nooit ofte nimmer beschouwd worden als afstand van SAXOPRINT GMBH om zich te beroepen op de betalingstermijn van 14 kalenderdagen of op een vorige ingebrekestelling.
 2. Elke betalingstermijn die werd overeengekomen met de cliënt is een dwingende termijn, in die mate dat de cliënt, na het verstrijken van deze termijn, verondersteld is in gebreke te zijn zonder dat hij voorafgaandelijk gesommeerd of in gebreke werd gesteld.
 3. Elke betaling moet verricht worden middels een bankoverschrijving op de rekening van SAXOPRINT GMBH zoals vermeld op de factuur, tenzij SAXOPRINT GMBH te kennen heeft gegeven dat zij een andere wijze van betaling wenst.  Indien objectieve redenen dit rechtvaardigen, met name in geval van moeilijkheden bij de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant, heeft SAXOPRINT het recht de goederen in te houden totdat SAXOPRINT de bevestiging heeft ontvangen dat het betalingsproces naar behoren is ingeleid.
 4. Bij niet of laattijdige betaling, zal de schuldvordering van rechtswege verhoogd worden met de buitengerechtelijke incassokosten alsook met de verwijlinteresten. De buitengerechtelijke incassokosten zullen altijd gedragen worden door de cliënt van SAXOPRINT GMBH in geval zij beroep doet op een derde om haar vorderingen te innen. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het verschuldigde bedrag in hoofdsom en met een minimum van 50,00 euro. Deze sanctie is enkel en alleen wederkerig ten opzichte van cliënten die consument zijn en die zouden aantonen dat zij een gelijkwaardige economische schade zou geleden hebben ingevolge een fout die SAXOPRINT GMBH zou begaan hebben.
  In geval van laattijdige betaling is de cliënt ook verwijlinteresten verschuldigd aan een interestvoet van 9 % per jaar, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de algehele betaling.
 5. SAXOPRINT GmbH behoudt zich het recht voor om bij alle betalingswijzen van een kredietwaardigheidsonderzoek gebruik te maken. Saxoprint is gerechtigd persoonlijke gegevens van de klant aan een onderzoeksinstantie voor te leggen om de nodige informatie te verkrijgen en te verwerken en afhankelijk van dit resultaat de betaaloptie “op rekening” mogelijk te maken. Uiteraard wordt daarbij volgens de wettelijke bepalingen rekening gehouden met de bescherming van gevoelige persoonlijke informatie.

Artikel 10 - Kredietbeoordeling

SAXOPRINT controleert regelmatig bij het afsluiten van overeenkomsten en in bepaalde gevallen, waarbij er sprake is van een rechtmatig belang, ook bij klanten in het bestand de kredietwaardigheid. 
 
Wij behouden ons daarom het recht voor persoonlijke gegevens ter controle van de kredietwaardigheid van de opdrachtgever aan hieronder genoemde zakelijke gegevens te verzenden, om informatie in te winnen over de kredietwaardigheidscontrole en te verwerken en afhankelijk van de uitkomst vooral de betalingsmethode 'rekening' mogelijk te maken.

     Verband der Vereine Creditreform e. V.
     Hammfelddamm 13
     41460 Neuss, Duitsland

     Creditreform Boniversum GmbH
     Hammfelddamm 13 
     41460 Neuss, Duistland

Verdere opmerkingen vindt u ook hier https://nl.saxoprint.be/service/privacybeleid.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
 1. De eigendom van de door SAXOPRINT GMBH geleverde goederen wordt pas overgedragen aan de cliënt nadat hij aan al zijn contractuele verplichtingen heeft voldaan.
 2. Zolang de eigendom van de desbetreffende goederen niet is overgegaan op de cliënt, kan de cliënt deze goederen niet in pand geven, noch bezwaren met eender welke zekerheid noch eender welk zakelijk of persoonlijk recht overdragen aan derden.
 3. Indien de cliënt een of meerdere van zijn verplichtingen niet nakomt, dan is SAXOPRINT GMBH gerechtigd om de eigendom van de geleverde goederen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling terug te vorderen.
  SAXOPRINT GMBH zal de residuele waarde van deze goederen bepalen en crediteren aan de cliënt waarbij alle kosten verbonden aan de terugvordering verrekend worden en onverminderd het recht van SAXOPRINT GMBH om van de cliënt een schadevergoeding te vorderen voor alle geleden en/of te lijden schade.

Artikel 12 - Betwistingen
 1. Het nazicht van de geleverde hoeveelheden, van de goederen of van de verpakkingen dient door of namens de cliënt te worden verricht bij de levering. Alle betwistingen dienaangaande dienen ofwel op de leveringsbon/het leveringsdocument ofwel op de factuur vermeld worden. Bij gebreke hieraan, wordt de cliënt geacht de juiste hoeveelheid goederen te hebben ontvangen en hun goede staat ervan te hebben goedgekeurd. Elke latere klacht dienaangaande is onontvankelijk.
 2. SAXOPRINT GMBH kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor vervanging van de goederen of enkele daarvan, indien de cliënt zijn betwisting heeft geuit conform artikel 11. 1. SAXOPRINT GMBH is niet verantwoordelijk voor de schade anders dan deze die de geleverde goederen of gepresteerde diensten aantast en die haar oorzaak zou vinden in een gebrek van kwaliteit, de grootte of de staat van de geleverde goederen en de gepresteerde diensten.
 3. De cliënt dient altijd de mogelijkheid te geven aan SAXOPRINT GMBH om de staat van de goederen na te kijken op het ogenblik van de levering zodoende de gegrondheid van de betwisting na te gaan.
 4. Alle betwistingen met betrekking tot de facturen dienen schriftelijk en binnen de 14 werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, ingediend te worden bij SAXOPRINT GMBH. Eenmaal deze termijn verstreken is, zal de betwisting als laattijdig beschouwd worden en onontvankelijk verklaard worden. De betwisting dient vergezeld te zijn van een kopie van de bestelbon en van alle negatieven en positieven van de foto’s.
 5. De cliënt kan nooit ofte nimmer eenzijdig overgaan tot compensatie.
 6. Geringe afwijkingen bij het afdrukken kunnen geen reden tot betwisting uitmaken.
 7. De opgaven van de opdrachtnemer zijn geen gegarandeerde kenmerken van een partij, maar beschrijven of geven de tegenprestatie aan. Indien de toepasbaarheid van het contractueel vastgelegde doel niet nadelig wordt beïnvloed, zijn gebruikelijke afwijkingen toegestaan. Vooral bij reproducties in kleur vallen geringe kleurafwijkingen bij alle door de fabrikant gebruikte productiemethoden niet onder de gebreken. Dit geldt in het bijzonder bij kleurafwijkingen tussen een of meerdere opdrachten, tussen afzonderlijke vellen van een opdracht, evenals voor een opdracht, die eerder bij SAXOPRINT werd gedrukt. Hetzelfde geldt voor de vergelijking tussen andere voorbeelden (bijv. digitale proeven, drukproeven) en het eindproduct. Er kan geen bepaalde looprichting van het papier worden gegarandeerd. Afhankelijk van het productieproces en gebruikte machines kunnen geringe snij- en kleurtoleranties ontstaan, die geen reden tot reclamaties kunnen zijn. Materiële veranderingen als gevolg van leeftijd of omgevingsinvloeden vormen geen gebrek.
 8. De opgaven van het betreffende drukproces zijn bindend. Een kan geen specifiek drukproces worden gegarandeerd en is daarom ook geen reden tot het indienen van een klacht.
 9. De opdrachtgever wordt erop geattendeerd, dat bij het vouwen van de brochures met meerdere paginas's een trappetjeseffect kan ontstaan (zogenaamde shingling), omdat de middelste pagina's door de binding naar buiten worden verdrongen. De buitenste pagina's moeten vanwege deze verspringing afgesneden resp. verkort worden, om een gelijklopende eindrand te bereiken. Door het afsnijden zijn de binnenpagina's dienovreenkomst smaller/korter. Om ervoor te zorgen dat drukobject die dicht bij de rand liggen, zoals paginanummers, lijnen en andere elementen, niet worden afgesnede of niet in het drukbereik liggen, houdt SAXOPRINT voor de overhandigde bestanden een minimale anamorfe (niet proportionele) schaalverandering aan, om visueel een optimaal drukresultaat voor de inhoud te verkrijgen. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk, dat hij met de aanpassing van het drukbestand en de -inhoud door SAXOPRINT in het geval van schaalverandering en afsnijden akkoord gaat. Er wordt naar het uitsluiten van aansprakeijlkheid voor foutieve drukbestanden in de zin van bovenstaande regelingen in dit artikel 11 verwezen.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
 1. Behoudens hetgeen vermeld wordt in onderhavig artikel, kan SAXOPRINT GMBH niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg zou zijn van het sluiten of de uitvoering van onderhavige overeenkomst.
  De aansprakelijkheid van SAXOPRINT GMBH zal in ieder geval beperkt zijn tot de vervanging van het gebrekkige product of dienst of tot de kost daarvan en dit naar de keuze van SAXOPRINT GMBH.
 2. SAXOPRINT GMBH kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse schade, berokkend aan de cliënt -met uitdrukkelijke uitsluiting van immateriële schade, commerciële schade en winstderving- die uitsluitend voortkomen uit een gebrek, onregelmatige praktijken of nalatigheden onmiddellijk toerekenbaar aan SAXOPRINT GMBH.
 3. Eender welk gebrek in de uitvoering van de prestaties geleverd door derden zijn niet toerekenbaar aan SAXOPRINT GMBH en binden bijgevolg SAXOPRINT GMBH niet.
 4. SAXOPRINT GMBH sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke andere schade dan diegene omschreven in artikel 12.2. Zij wijst elke aansprakelijkheid af betreffende fototoestellen en bijhorenden die haar zouden zijn toevertrouwd.
 5. Elke schade moet zo snel mogelijk schriftelijk gemeld worden aan SAXOPRINT GMBH en dit uiterlijk binnen de 14 werkdagen te rekenen vanaf de ontdekking van de schade of de dag waarop deze redelijkerwijze ontdekt had moeten zijn. Bij gebreke hieraan wordt deze schade niet vergoed. Deze voorwaarde geldt niet in hoofde van de consument die op overtuigende wijze kan aantonen dat redelijkerwijze niet van hem verwacht kon worden om, in het desbetreffende geval, binnen deze termijn schriftelijk te reageren.
 6. De cliënt wordt geacht alle intellectuele eigendomsrechten te hebben op de bestellingen die hij toevertrouwd aan SAXOPRINT GMBH. SAXOPRINT GMBH kan in geen geval aansprakelijk worden geacht voor de gevolgen van een schending van de intellectuele eigendomsrecht door de cliënt.

Artikel 14 - Toerekenbare tekortkoming van de cliënt
 1. Indien de cliënt het verzoek van SAXOPRINT GMBH tot betaling van een voorschot of tot een volstorting van een garantie niet inwilligt, indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij failliet gaat, indien hij een gerechtelijk akkoord, een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling aanvraagt, indien hij zijn bedrijf verkoopt of vereffent, indien hij het voorwerp uitmaakt van een beslagmaatregel op een of op meerdere van zijn goederen dan zal het SAXOPRINT GMBH gerechtigd zijn om haar leveringsplicht op te schorten of om de overeenkomst op te zeggen betreffende het nog niet uitgevoerde deel ervan en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd het recht van SAXOPRINT GMBH om schadevergoedingen en interesten te eisen van de cliënt.
 2. In het geval van een opzegging van de overeenkomst wegens nalatige medewerking van de opdrachtgever (§ 643 BGB) door SAXOPRINT, in het bijzonder vanwege ontbrekende toezending van foutloze bestanden na basis- resp. profi-bestandscontrole en termijnvaststelling resp. ontbrekende drukvrijgave, is SAXOPRINT gerechtigd van de opdrachtgever alle tot de opzegging gemaakte kosten te vorderen, in het bijzonder voor de eventuele gekozen speciale service 'profi-bestandscontrole' alsook voor gewenste proeven. SAXOPRINT behoudt zich daarnaast het recht voor, daar bovenop een schadevergoeding van de opdrachtgever te eisen. Voor de opdrachtgever blijft het toegestaan om te bewijzen, dat in het concrete geval van SAXOPRINT uitgaven of schade niet of niet in deze omvang zijn ontstaan. Ook voor SAXOPRINT blijft het in individuele gevallen toegestaan om te bewijzen, dat een hogere schadeloosstelling gepast ist.
 3. De opdrachtgever is gerechtigd om een bestelling kosteloos te annuleren. Dit is tijdelijk mogelijk, zolang vanuit SAXOPRINT het productieproces nog niet is gestart (kosteloze annuerlingsperiode). De opdrachtgever kan voor informatie over de status van de bestelling en de mogelijkheid van de kosteloze annulering van de bestelling altijd in zijn account terecht. Daarnaast moet de opdrachtgever wel de ontstane kosten betalen voor de eventueel gekozen speciale service 'profi-bestandscontrole' alsook voor gewenste proeven.
 4. SAXOPRINT is gerechtigd van de opdrachtgever een terugbetaling te eisen, wanneer de opdrachtgever de bestelling na afloop van de kosteloze annuleringsperiode opzegt resp. annuleert. Vanaf het begin van productiestart (uiterlijk bij de status 'in bewerking') is het lopende productieproces onomkeerbaar, vandaar dat de verleende dienst van SAXOPRINT voor 97% van het orderbedrag moet worden vergoed, exclusief eventuele reeds geleverde diensten zoals 'profi-bestandscontrole' en/of proeven. Voor de opdrachtgever blijft het toegestaan om te bewijzen, dat in het concrete geval van SAXOPRINT uitgaven of schades niet of niet in deze omvang zijn onstaan. Ook voor SAXOPRINT blijft het in individuele gevallen toegestaan om te bewijzen, dat een hogere schadeloosstelling gepast ist.
 
Artikel 15 - Stockage
Indien de bestelde goederen klaar zijn maar niet onmiddellijk kunnen geleverd worden op de door de cliënt gevraagde bestemming, dan is SAXOPRINT GMBH gerechtigd om deze goederen voor rekening en op uitdrukkelijk risico van de cliënt te stockeren en om de betaling te vorderen van zowel de prijs, als heeft de levering plaatsgevonden, als de opslagkosten.

Artikel 16 - Overmacht
 1. Bij onderhavige overeenkomst wordt onder de term “overmacht” verstaan : alle omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van SAXOPRINT GMBH- zelfs indien zij voorzienbaar waren op het moment van de totstandkoming- die de uitvoering van de overeenkomst verhindert of extreem moeilijk maakt, en meerbepaald: natuurrampen, stakingen of lock-out, opslag-of transportmoeilijkheden, verhinderingen door overheidsmaatregelen, contingenteringen of bedrijfsstoringen bij SAXOPRINT GMBH, haar filialen, zusterbedrijven of eventuele onderaannemingen.
 2. Alle verplichtingen zijn onder uitdrukkelijke voorwaarde aangegaan dat in geval van overmacht, SAXOPRINT GMBH slechts gehouden is om de uitvoering van haar verplichtingen te hervatten wanneer de overmacht heeft opgehouden te bestaan of, dat SAXOPRINT GMBH alleen en zonder gerechtelijke tussenkomst kan beslissen om de overeenkomst die nog niet werd uitgevoerd te vernietigen zonder dat SAXOPRINT GMBH gehouden kan worden tot enige schadevergoeding en onverminderd haar recht om een betaling te eisen voor haar reeds geleverde prestaties.
 3. Indien een geheel of gedeelte van een besteld goed of bestelde dienst door een cliënt aan SAXOPRINT GMBH volledig of gedeeltelijk beschadigd wordt of tenietgaat ten gevolge van overmacht, dan is de cliënt gehouden om aan SAXOPRINT GMBH de overeengekomen prijs te betalen ten belopen van de waarde van het bestelde goed of de dienst dewelke reeds werden uitgevoerd alvorens de overmacht ontstond.

Artikel 17 - Persoons- en privégegevens
 1. Door onderhavige overeenkomst te sluiten, geeft de cliënt uitdrukkelijk zijn toestemming voor het verzamelen en het verwerken van persoons- en privégegevens door SAXOPRINT GMBH en dit voor alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met de activiteiten van SAXOPRINT GMBH, hier ondermeer inbegrepen voor de noden van de levering, de facturatie, de betalen, de klantendienst maar ook voor publiciteit en marketingactiviteiten.
 2. SAXOPRINT GMBH verbindt zich ertoe om deze informatie te verzamelen en te verwerken overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming van het privéleven.
 3. SAXOPRINT GMBH is bevoegd deze informatie aan derden door te geven ten behoeve van de beoordeling van de kredietwaardigheid van de klant.
 4. SAXOPRINT GMBH is ook gemachtigd om elke derde van haar keuze te gebruiken om haar vordering te innen en de verzamelde informatie aan deze derde mee te delen in het kader van elke stap of procedure met het oog op de inning van haar vordering.
 5. De klant heeft het recht om alle persoonlijke en privégegevens die door SAXOPRINT GMBH worden verwerkt te raadplegen en kan opmerkingen of bezwaren maken en correcties vragen aan de klantendienst van SAXOPRINT GMBH.
 6. De opdrachtgever garandeert Saxoprint om geen orders te plaatsen die tegen de vigerende Nederlandse wet of tegen ethische basisnormen en waarden indruisen. Met name mogen de af te drukken gegevens:
  • rechten van derden (bijv. persoonlijkheidsrechten, auteursrechten, overige eigendomsrechten) niet schenden;
  • niet als pornografisch, in strijd met de goede zeden, beledigend of op welke andere wijze dan ook als aanstootgevend worden beschouwd, zie hiertoe ook paragraaf 2.2;
  • geen anti-grondwettelijke, opruiende of extremistische doeleinden nastreven.
 7. De opdrachtgever is voor de volle omvang en alleen aansprakelijk, indien er door het uitvoeren van zijn opdracht rechten van derden worden geschonden. Hij zal Saxoprint jegens alle aanspraken van derden, strafmaatregelen, boetes, alsmede gemaakte kosten vrijwaren.

Artikel 18 - Wijziging van de voorwaarden
 1. SAXOPRINT GMBH is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in onderhavige algemene voorwaarden. Deze wijzigingen zullen op de vastgestelde datum in werking treden en zullen niet van toepassing zijn op vorige overeenkomsten.
 2. SAXOPRINT GMBH kan de gewijzigde algemene voorwaarden aan haar cliënten voorleggen en in geval van akkoord of afwezigheid van kennisgeving van eventuele bezwaren binnen de 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de publicatie op onze website, zullen deze gewijzigde algemene voorwaarden de vorige vervangen.

Artikel 19 - Slotbepalingen
 1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten, alsook de uitvoering van deze aanbiedingen en overeenkomst waarop onderhavige algemene voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, van toepassing zijn, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht.
 2. Elk geschil tussen de cliënt en SAXOPRINT GMBH zal uitsluitend beslecht worden door de Rechtbank van koophandel te Nijvel. SAXOPRINT GMBH blijft evenwel gerechtigd om, indien zij dit wenst, de cliënt voor elke andere territoriaal bevoegde Rechtbank te dagvaarden overeenkomstig de bepalingen van het Belgisch Recht of andere Internationale Verdragen.

Artikel 20 - Consumentenarbitrage (§ 36 duitse Geschillenregeling)
SAXOPRINT is niet bereid noch verplicht, om aan een schikkingsproces voor een consumentenbemiddelingsorgaan deel te nemen.


Versie: December 2020

U kunt deze AGV op ieder moment inzien op www.saxoprint.be, als PDF-bestand opslaan en het bestand op ieder moment online bekijken of afdrukken.
PDF-versie van de AGV van SAXOPRINT downloaden

Controle van uw basisgegevens
Het door u opgegeven BTW-nummer is helaas onjuist. Controleer en corrigeer alstublieft uw basisgegevens, omdat anders een afrekening zonder BTW niet mogelijk is.